تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

شرکت سپهر گاز کاویان - دارنده گواهینامه ISO-17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تولید انواع گازهای خالص آزمایشگاهی ، کالیبراسیون و ترکیبی می باشد.

شرکت سپهر گاز کاویان تولید کننده انواع گاز ترکیبی متان درآرگون ، تولید گاز ترکیبی متان درآرگون ،  تولید گاز ، مخلوط گازی ،مخلوط گازی متان درآرگون ، فروش مخلوط گازی متان درآرگون ، متان درآرگون ، بالانس آرگون تولیدگازترکیبی متان دربالانس آرگون، سرتیفیکیت گاز دوجزیی آرگون، تولیدگازترکیبی P10،کاربرد گاز P10 ،تولید وآنالیزگاز پی تن  ،مخلوط گازی آرگون درمتان،میکس متان درآرگون ،گاز ترکیبی متان درآرگون ،ترکیبات گازی متان درآرگون ، ترکیبات گازی متان ، مخلوط گازی متان، 10% CH4*Ar  ، بالانس متان ،P10،گازP10،90%Ar*CH4 ، متان درآرگون ،آرگون آزمایشگاهی ، متان آزمایشگاهی، ترکیبات گازی متان درآرگون ، میکس گس ، Mix Gas،’گازمیکس ، گاز ترکیبی ، متان درآرگون ، متان خلوص بالا ، رگلاتور گاز ترکیبی ، فشارگاز  ،P10سیلندر گاز ترکیبی متان درآرگون ،مخلوط گازی متان درآرگون ، گاز مخلوط ، ترکیب متان درآرگون ، مخلوط متان درآرگون ،گاز مخلوط متان درآرگون ، مخلوط گازی پایه متان ، بالانس متان، گاز ترکیبی پایه متان، گاز میکس پایه متان ، سیلندر گاز ترکیبی ، فشار گازترکیبی، گاز استاندارد، گاز کالیبراسیون،آنالیز گازمیکس ، خرید گاز ترکیبی ، میکس متان

اطلاعات آگهی

×