تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

تنظیم کننده انژکتور

 

عملکرد ویژه در سیستم های انژکتور یا کاربراتوری ، ضدجرم ، گیرپاژوخوردگی ، کاهش مصرف سوخت یکسان نگاهداشت ناسپری پاشی انژکتور،تمیزکننده ومحافظت ویژه ازسوپاپ ها (حاوی نانوتکنولوژیA9ازکشورفرانسه

 

شماره ها یشرکت : و

 

اطلاعات آگهی

×