تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

برای مشاهده دموی نرم افزار و گزارشات به آدرس زیر مرجعه نمایید


هدف از طراحی نرم افزار:

نظر به اینکه اطلاع رسانی به موقع و جامع به دانش آموزان و اولیاء آنها تأثیر مطلوب و ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت. لذا با طراحی و استفاده از این نرم افزار جایگاه دانش آموزان از نظر فعالیتهای آموزشی وی مشخص می گردد و نقاط قوت و یا ضعف آنها از نظر معدل درس ، معدل کل ، رتبه در کلاس ، رتبه در پایه ، سوابق در دوره های قبل و ....... تعیین می گردد و حرکت مؤثری را در روند آموزش بهتر ، ایجاد خواهد نمود.

برخی از مزایای استفاده از نرم افزار:

1- امکان شناخت تمامی دانش آموزان از نظر فعالیتهای آنها توسط مدیر و معلم

2- شناخت خانواده ها نسبت به دبیران ، هنرآموزان و آموزگاران ، جهت رفع مشکلات فرزندان خود

3- توجه و ایجاد رقابت بین دانش آموزان به دلیل مشخص بودن ، تعیین معدل درس ، معدل کل ، رتبه در کلاس ، رتبه در پایه و مقایسه در دوره های قبل

4- اهمیت دادن به ثبت نمره از پرسش های انجام شده توسط دبیران و یا آموزگاران

5- عدم تغییر نمره در طول سال با توجه به ثبت و ارائه نمرات به دانش آموز و اولیاء آنها

6- تسهیل در ثبت اطلاعات مورد نیاز و ثبت نمرات به دلیل طراحی در نرم افزار و اعلام پیام های مورد نیاز هنگام ثبت اطلاعات

بخشی از توانایی و قابلیت های برنامه :

1- ثبت نام کل دانش آموزان به صورت یکجا و به طور خودکار از دیگر فایل های موجود

2- سادگی در ثبت نمره دانش آموزان مطابق با کاربرگ دبیر و یا دفتر کلاس

3- تعیین معدل هر درس همراه با رتبه دانش آموز در هر یک از دروس در کلاس و پایه

4- تعیین معدل کل همراه با رتبه در کلاس و رتبه در پایه

5- ثبت معدل و رتبه ی در کلاس همچنین رتبه در پایه در تمام دوره های قبل در کارنامه دانش آموز جهت مقایسه عملکرد

6- محاسبه و منظور نمودن واحد درسی در معدل برای دروس دارای واحد در دوره متوسطه

7- ثبت وضعیت هر یک ار دروس به صورت توصیفی

8- استخراج گزارش های مدیریتی و گزارش های مربوط به دبیران و آموزگاران

9- بارگذاری عکس دانش آموز در کارنامه


10- امکان ارسال نمرات به تلفن همراه اولیاء

برای مشاهده دموی نرم افزار و گزارشات به آدرس زیر مرجعه نمایید

اطلاعات آگهی

×